بسته بندی و ارسال

بسنه بندی و ارسال


  • بارگیری فله ای
  • کیسه های جامبو یه تنی
  • کیسه های جامبو یه تنی بر روی پالت چوبی
  • کیسه های 25 کیلوگرمی(دوخت خودکار )
  • کیسه های 25 کیلوگرمی داخل کیسه های جامبو بر روی پالت چوبی
  • کیسه های 25 کیلو گرمی به صورت شیرینک شده بر روی پالت چوبی